2019. június 30., vasárnap

Filladia

Ἐπὶ τὰς Πηγάς
A Forrásnál

Κυριακή, 30 Ἰουνίου 2019
2019. június 30., vasárnap


Κυριακή Β΄ Ματθαίου
Máté II. vasárnapja
Σύναξις τῶν Ἁγίων πανευφήμων Ἀποστόλων τῶν ΙΒ΄ καί μνήμη πάντων τῶν ὁσίων Πατέρων ἡμῶν, τῶν ἐν Ἁγ. Ὄρει τοῦ Ἄθω διαλαμψάντων.
A dicsőséges tizenkét szent apostol főünnepe illetve az Áthosz Szent Hegyén tündöklött valamennyi szentéletű atya emléke.Ἀπολυτίκιον ἀναστάσιμον
Feltámadási apolitikion
Ἦχος α’.
1. hang
Τοῦ λίθου σφραγισθέντος ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, καὶ στρατιωτῶν φυλασσόντων τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα, ἀνέστης τριήμερος Σωτήρ, δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὴν ζωήν· διὰ τοῦτο αἱ Δυνάμεις τῶν οὐρανῶν ἐβόων σοι ζωοδότα. Δόξα τῇ Ἀναστάσει σου Χριστέ, δόξα τῇ βασιλείᾳ σου, δόξα τῇ οἰκονομίᾳ σου, μόνε φιλάνθρωπε.

Bár a sírkövet a zsidók lepecsételték, és a vitézek őrizték szeplőtelen Testedet, feltámadtál harmadnapon Üdvözítő, életet ajándékozván a világnak. Ezért a Mennyei Hatalmak ezt kiáltják Néked, (az Életetadónak): Dicsőség a Te feltámadásodnak Krisztus, dicsőség a Te Országodnak, dicsőség a Te gondviselésednek, egyedülvaló Emberszerető.
Ἀπολυτίκιον Ἁγίων ΙΒ΄ Ἀποστόλων
A tizenkét szent apostol apolitikionja
Ἦχος γ’.
3. hang
Ἀπόστολοι Ἅγιοι, πρεσβεύσατε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν. 
Szent apostolok, járjatok közre az irgalmas Istennél, hogy adja meg a vétkek elengedését a mi lelkünknek


Κοντάκιον
Kontákion
Ἦχος βʹ.
2. hang
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυ-γαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.
Keresztények csalhatatlan Oltalma, az Alkotóhoz való állhatatos Közvetítője, ne vesd el a bűnösök könyörgő hangját, hanem igyekezz, mint jóságos, segítségünkre, kik híven kiáltjuk Hozzád: légy gyors a közbenjárásban és siess az esedezésben, Istennek Szülője, ki mindenkor oltalmazod tisztelőidet.
Ἀπόστολος
Πρὸς Κορινθίους Α΄Ἐπιστολῆς
Παύλου (δ΄ 9-16)
Apostol
Szent Pál apostolnak a Korintusiakhoz írt 1. leveléből (4, 9 - 16)
Ἀδελφοί, Θεὸς ἡμᾶς τοὺς Ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις. Ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑμεῖς ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι. Ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ γυμνητεύομεν καὶ κολαφιζόμεθα καὶ ἀστατοῦμεν καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσίν· λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα, δυσφημούμενοι παρακαλοῦμεν· ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν, πάντων περίψημα, ἕως ἄρτι. Οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλ᾽ ὡς τέκνα μου ἀγαπητὰ νουθετῶ. ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ᾽ οὐ πολλοὺς πατέρας· ἐν γὰρ Χριστῷ ᾽Ιησοῦ διὰ τοῦ Εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς ἐγέννησα. Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε.
Testvérek, Isten minket apostolokat az utolsó helyre állított, mint halálra szántakat, mert látványossága lettünk a világnak, az angyaloknak is, s az embereknek is. Mi oktalanok vagyunk Krisztusért, ti pedig okosak Krisztusban; mi gyöngék, ti pedig erősek; ti megbecsültek, mi pedig megvetettek. Mind ez óráig éhezünk és szomjazunk, nincs ruhánk és verést szenvedünk, nincs otthonunk, és saját kezünkkel dolgozva fáradozunk. Ha átkoznak minket, mi áldást mondunk; ha üldözést szenvedünk, mi eltűrjük; ha gyaláznak minket, mi jó szóval felelünk; szinte salakja lettünk a világnak, mindennek a söpredékévé mind ez ideig. Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem azért, hogy mint kedves fiaimat intselek. Mert ha tízezer tanítótok is volna Krisztusban, atyátok nincs sok, hiszen Krisztus Jézusban az evangélium által én adtam nektek életet. 16Kérlek tehát titeket: kövessétek példámat!

Εὐαγγέλιον
ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον
(θ΄ 36, ι΄ 1-8)
A Szent Máté szerinti Evangélium
(9, 36, 10, 1-8)
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἰδὼν Ἰησοῦς τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν ὅτι ἦσαν ἐκλελυμένοι καὶ ἐρριμμένοι ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα. τότε λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι· δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ ὅπως ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ. Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν. Τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά ἐισι ταῦτα· πρῶτος Σίμων λεγόμενος Πέτρος καὶ Ἀνδρέας ἀδελφὸς αὐτοῦ, Ἰάκωβος τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννης ἀδελφὸς αὐτοῦ, Φίλιππος καὶ Βαρθολομαῖος, Θωμᾶς καὶ Ματθαῖος τελώνης, Ἰάκωβος τοῦ Ἁλφαίου καὶ Λεββαῖος ἐπικληθεὶς Θαδδαῖος, Σίμων Κανανίτης καὶ Ἰούδας Ἰσκαριώτης καὶ παραδοὺς αὐτόν. Τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν Ἰησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς λέγων· Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε, καὶ εἰς πόλιν Σαμαριτῶν μὴ εἰσέλθητε· πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ. πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες ὅτι Ἤγγικεν βασιλεία τῶν οὐρανῶν. ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, λεπροὺς καθαρίζετε, νεκροὺς ἐγείρετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε· δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε.
Abban az időben amikor meglátta Jézus a tömegeket, megesett rajtuk a szíve, mert elgyötörtek voltak és levertek, olyanok, mint a pásztor nélküli juhok. Erre így szólt tanítványaihoz: »Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.« Ezután magához hívta a tizenkét tanítványát. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és meggyógyítsanak minden betegséget és minden bajt.
A tizenkét apostol nevei pedig ezek: az első Simon, akit Péternek neveznek, és András, a testvére, Jakab, Zebedeus fia, és a testvére, János, Fülöp és Bertalan, Tamás és a vámos Máté, Jakab, Alfeus fia, Tádé, a kánaáni Simon, és az iskarióti Júdás, aki el is árulta őt. Ezt a tizenkettőt küldte Jézus, és megparancsolta nekik: »A pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, és szamaritánus városba ne lépjetek be! Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz! Menjetek és hirdessétek: ‘Elközelgett a mennyek országa!’ Gyógyítsatok betegeket, támasszatok föl halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket! Ingyen kaptátok, ingyen adjátok! Ne legyen se aranyatok, se ezüstötök, sem rézpénz az övetekben, sem úti tarisznyátok, se két ingetek, se sarutok, se bototok! Méltó ugyanis a munkás az eledelére.
Ἅγιοι Δώδεκα Ἀπόστολοι
Μετά τήν Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τή Σύναξη τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων, τῶν πρώτων δηλαδή «συνεργατῶν» καί αὐτηκόων μαρτύρων τῆς διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ. Ἐντύπωση προκαλεῖ ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ὁ Κύριος ἐξέλεξε τούς Μαθητές Του, τούς ὁποίους ὀνόμασε Ἀποστόλους. Ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς ἀναφέρει πώς ἡ ἐκλογή ἔγινε μετά ἀπό ὁλονύκτια προσευχή ἀπό τόν Κύριο. Ἤθελε νά ἐκλεγοῦν οἱ ἄριστοι. Ἐπίσης ἤθελε νά μᾶς διδάξει ὅτι πρέπει νά ἀναθέτουμε στό Θεό πρῶτα κάθε ἐργασία πού πρόκειται νά κάνουμε. Ἡ ἐκλογή τῶν Ἀποστόλων δείχνει καί τή γνησιότητα τοῦ ἀξιώματός τους. Δέν τό πήραν μόνοι τους, ἀλλά κλήθηκαν ἀπό τό Χριστό. Ὁ Κύριος ἔδωσε στούς Ἀποστόλους τήν ἐξουσία κατά τῶν ἀκαθάρτων πνευμάτων. Ἐκεῖνος τούς ἀπέστειλε νά κηρύξουν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ στίς ἰουδαϊκές πόλεις, νά ἀναγγείλουν τήν ἔλευση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, νά κάνουν θαύματα. Ὅλα αὐτά δωρεάν: «Δωρεάν ἐλάβετε, δωρεάν δότε» (Ματθ. ι΄ 8). Τά θαύματα ἦταν δῶρο τοῦ Θεοῦ στούς ἔχοντες ἀνάγκη. Τό θαυμαστό εἶναι ὅτι ἄνθρωποι ἀγράμματοι, «ἰδιῶτες τῷ λόγῳ», ἁλιεῖς, πτωχοί, τελῶνες καί χωρίς ἐπιφανή καταγωγή, διαχειρίσθηκαν τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί ἔγιναν κήρυκες τῆς βασιλείας Του. Κατά τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς τό Ἅγιο Πνεῦμα τούς μεταμόρφωσε σέ σοφούς ἄνδρες, πανίσχυρες προσωπικότητες, σέ ὁλόφωτες ὑπάρξεις, οἱ ὁποῖοι κατηύγασαν ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη. Μετέφεραν παντοῦ τό ἐλπιδοφόρο καί σωτήριο μήνυμα τῆς ἐν Χριστῷ ἀπολυτρώσεως τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Ἐμεῖς ὅλοι, οἱ πιστοί τοῦ Χριστοῦ καί προσκυνητές τῆς χορείας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ἔχουμε χρέος νά τούς ἀποδίδουμε τήν τιμή πού τούς ἁρμόζει, γιατί ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία εἶναι θεμελιωμένη πάνω στό ἔργο και τή διδασκαλία τῶν πρώτων αὐτῶν κηρύκων τοῦ Εὐαγγελίου. Τό βεβαιώνει ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης, ὁ ὁποῖος εἶδε στήν Ἀποκάλυψη τήν θριαμβεύουσα ἐν οὐρανοῖς Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ στηριζομένη ἐπί «θεμελίους δώδεκα καί ἐπ’ αὐτῶν δώδεκα ὀνόματα, τῶν δώδεκα ἀποστόλων τοῦ Ἀρνίου» (Ἀποκ. ι΄ 21).

A tizenkét apostol vasárnapja
Mindenszentek vasárnapja után Egyházunk a tizenkét apostolt ünnepli, akik tanításának első „munkatársai” és közvetlen tanúi voltak. Figyelemre méltó az a mód, ahogyan az Úr kiválasztotta tanítványait,akiket „küldötteknek” hívott. Lukács evangélista megemlíti, hogy az Úr egész éjszakán át tartó imádság után választotta ki őket. Azt szerette volna, ha a választottak a legkiválóbbak közül kerülnek ki. Emellett arra is meg akart tanítani bennünket, hogy Istenhez forduljunk minden egyes tevékenységünk megkezdése előtt. Az apostolok kiválasztása a méltóság hiteles mivoltáról is tanúskodik. Nem maguk akarták, Krisztus hívta el őket. Az Úr hatalmat adott az apostoloknak a tisztátalan lelkek fölött. Elküldte őket Isten Igéjének hirdetésére a zsidók városaiba, hogy jelentsék Isten Országának eljövetelét és hogy csodákat tegyenek, minden ellenszolgáltatás nélkül. „Ingyen kaptátok, ingyen adjátok” (Mt 10,8). A csodák Isten ajándékai voltak a rászorulóknak. A csodálatos az, hogy az írástudatlan, „beszédben járatlan” (2Kor 11,6) halászok, szegények, vámosok minden látványos ok nélkül elnyerték Isten kegyelmét, és Országának hirdetői lettek. Pünkösd napján a Szentlélek bölcsekké tette őket, szilárd személyiségekké, fényt hordozókká, akik az egész földkerekséget megszentelték. Mindenüvé elvitték az emberi nem Krisztus általi felszabadításának megváltó és reményt adó üzenetét. Mi mindnyájan, Krisztus követői és a szent apostolok karának tisztelői tartozunk nekik azzal, hogy megadjuk nekik az őket megillető tiszteletet, mivel szent Egyházunk az Evangélium ezen első hirdetőinek tanításán és művén alapul. Tanú erre Szent János evangélista, aki a Jelenésekben látta: „A város falának tizenkét alapköve volt, és azokon a Bárány tizenkét apostolának tizenkét neve”. (Jel 21,14).

Λειτουργικὸ Πρόγραμμα ἐβδομάδας
A heti liturgikus program a kápolnában

Δευτέρα, 1/7 08:00 π.μ.
     Θεία Λειτουργία.
Τρίτη, 2/7 08:00 π.μ.
     Θεία Λειτουργία.
Τετάρτη, 3/7 18:00 μ.μ.
Ἱερά Παράκληση.
Παρασκευή, 5/7 8:00 π.μ.
Θ. Λειτουργία.


Hétfő, júl. 1. reggel 8h:
Isteni Liturgia
Kedd, júl. 2. reggel 8h:
Isteni Liturgia
Szerda, júl. 3. du. 6h
Parakliszi
Péntek, júl. 5. reggel 8h
Isteni LiturgiaἘξαρχία Οὑγγαρίας εὐχαριστεῖ γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ ἔργου της
A Magyarországi Exarchátus köszönetet mond a feladatának teljesítéséhez nyújtott segítségért.
Elismert egyhàz 7RK 61.190\9\51-19.9.1995
OPT BANK NYRT. BUDAPESTI REGIO   IBAN: HU05 1178 4009 2104 3767 0000 0000 -   BIC (SWIFT): OPTVHUHB