2019. április 7., vasárnap

Filladia

Ἐπὶ τὰς Πηγάς
A Forrásoknál
Κυριακή, 7 Ἀπριλίου 2019
2019. április 7., vasárnap


Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν.
A Farsang vasárnapja/Húshagyó vasárnap
Τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου, συγγραφέως τῆς Κλίμακος.
Τοῦ Ἁγίων Καλλιοπίου καί Ἀκυλίνης. 
Szent Eutropiosz, Kleonikosz és Basziliszkosz vértanúk emléke. Ἀπολυτίκιον ἀναστάσιμον
Feltámadási apolitikion
Ἦχος δ΄.
Mély hang
Τὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα, ἐκ τοῦ Ἀγγέλου μαθοῦσαι αἱ τοῦ Κυρίου Μαθήτριαι, καὶ τὴν προ-γονικὴν ἀπόφασιν ἀπορρίψασαι, τοῖς Ἀποστόλοις καυχώμεναι ἔλεγον· Ἐσκύλευται ὁ θάνατος, ἠγέρθη Χριστὸς ὁ Θεός, δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 
Elpusztítottad kereszteddel a halált, a latornak megnyitottad a Paradicsomot, a kenethozó asszonyok siralmát megváltoztattad, és apostolaidnak megparancsoltad, hogy hirdessék: Feltámadtál Krisztus Isten, megadván a világnak a nagy irgalmat.
Κοντάκιον
Kontákion
Ἦχος πλ. δʹ.
1. hang
Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν, εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις σου, Θεοτόκε, ἀλλ’ ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον ἵνα κράζω σοι, Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Midőn eljösz, óh Isten, a földre dicsőséggel, s a mindenség megremeg, és tűzfolyam száguld az ítélőszéked előtt, és a könyvek megnyílnak, és a rejtett dolgok nyilvánossá lesznek, ments meg akkor engem az olthatatlan tűztől, és méltassál arra, hogy a jobbod felől álljak, igazságos Bírám.
Ἀπόστολος
Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς
Παύλου (ς΄ 13-20)
Apostol
Szent Pál apostolnak a Korinthusiakhoz írott 1. leveléből (8, 8-13, 9, 1-2)
Ἀδελφοί, τῷ ᾽Αβραὰμ ἐπαγγειλάμενος Θεός, ἐπεὶ κατ᾽ οὐδενὸς εἶχε μείζονος ὀμόσαι, ὤμοσε καθ᾽ ἑαυτοῦ, λέγων· μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε καὶ πληθύνων πληθυνῶ σε· καὶ οὕτω μακροθυμήσας ἐπέτυχε τῆς ἐπαγ-γελίας. Ἄνθρωποι μὲν γὰρ κατὰ τοῦ μείζονος ὀμνύουσι, καὶ πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν ὅρκος· ἐν περισσότερον βουλόμενος Θεὸς ἐπιδεῖξαι τοῖς κληρονόμοις τῆς ἐπαγγελίας τὸ ἀμετάθετον τῆς βουλῆς αὐτοῦ, ἐμεσίτευσεν ὅρκῳ, ἵνα διὰ δύο πραγμάτων ἀμεταθέτων, ἐν οἷς ἀδύνατον ψεύσασθαι Θεόν, ἰσχυρὰν παράκλησιν ἔχωμεν οἱ καταφυγόντες κρατῆσαι τῆς προκειμένης ἐλπίδος· ἣν ὡς ἄγκυραν ἔχομεν τῆς ψυχῆς ἀσφαλῆ τε καὶ βεβαίαν καὶ εἰσερχομένην εἰς τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος, ὅπου πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν ᾽Ιησοῦς, κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδὲκ, Ἀρχιερεὺς γενόμενος εἰς τὸν αἰῶνα.
Testvérek, az étel nem tesz minket kedvesebbé Isten előtt; ha nem eszünk, nem fogunk hiányt szenvedni, s ha eszünk, nem fogunk bővelkedni. Vigyázzatok azonban, hogy a ti szabadságotok ne legyen valamiképpen a gyengék botránkozására. Mert ha valaki azt, akinek ismerete van, a bálványtemplomban látja az asztalnál, annak a lelkiismerete, mert gyönge, felbátorodik a bálványhús evésére. Így a te ismereted miatt elvész gyönge testvéred, akiért Krisztus meghalt! Amikor azonban testvéreitek ellen így vétkeztek, és megsértitek az ő gyönge lelkiismeretüket, Krisztus ellen vétkeztek. Ezért ha étel botránkoztatja meg testvéremet, inkább nem eszem húst sohasem, hogy testvéremet meg ne botránkoztassam. Nem vagyok-e szabad? Nem vagyok-e apostol? Nem láttam-e Jézust, a mi Urunkat? Nem az én művem vagytok-e ti az Úrban? Ha másoknak nem is volnék apostola, nektek bizony az vagyok; mert az én apostolságom pecsétje ti vagytok az Úrban
Εὐαγγέλιον
ἐκ τοῦ κατὰ Μᾶρκον (θ΄ 17 – 31)
A Szent Máté szerinti Evangélium
(25, 31-46)
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ γονυπετῶν αὐτῷ καὶ λέγων· Διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρὸς σέ, ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον. καὶ ὅπου ἂν αὐτὸν καταλάβῃ, ῥήσσει αὐτόν, καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ, καὶ ξηραίνεται· καὶ εἶπον τοῖς μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσι, καὶ οὐκ ἴσχυσαν. δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ λέγει· γενεὰ ἄπιστος, ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετε αὐτὸν πρός με. καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν. καὶ ἰδὼν αὐτὸν εὐθέως τὸ πνεῦμα ἐσπάραξεν αὐτόν, καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο ἀφρίζων. καὶ ἐπηρώτησε τὸν πατέρα αὐτοῦ· Πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; δὲ εἶπε· Παιδιόθεν. καὶ πολλάκις αὐτὸν καὶ εἰς πῦρ ἔβαλε καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν· ἀλλ' εἴ τι δύνασαι, βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ' ἡμᾶς. δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· Τὸ εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι. καὶ εὐθέως κράξας πατὴρ τοῦ παιδίου μετὰ δακρύων ἔλεγε· Πιστεύω, Κύριε· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ. ἰδὼν δὲ Ἰησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος ἐπετίμησε τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ λέγων αὐτῷ· Τὸ πνεῦμα τὸ ἄλαλον καὶ κωφὸν, ἐγὼ σοι ἐπιτάσσω, ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν. καὶ κράξαν καὶ πολλὰ σπαράξαν αὐτόν ἐξῆλθε, καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός, ὥστε πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπέθανεν. δὲ Ἰησοῦς κρατήσας αὐτὸν τῆς χειρὸς ἤγειρεν αὐτόν, καὶ ἀνέστη. Καὶ εἰσελθόντα αὐτὸν εἰς οἶκον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπηρώτων αὐτόν κατ' ἰδίαν, ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό. καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ. Καὶ ἐκεῖθεν ἐξελθόντες παρεπορεύοντο διὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνῷ· ἐδίδασκε γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀνθρώπων, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ ἀποκτανθεὶς τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται.

«Εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατά τῷ πιστεύοντι»
Ὁ λόγος αὐτός τοῦ Κυρίου ἔχει γενικό χαρακτήρα. Ἀπευθύνεται πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους, διότι δέν ὑπάρχει ἄνθρωπος πού νά μή δοκίμασε θλίψεις καί στενοχώριες· νά μήν ἔπεσε σέ κινδύνους καί περιπέτειες· νά μήν ἀντίκρυσε τήν ἀδικία καί τήν κακότητα· νά μήν ἀρρώστησε. Κοινό γνώρισμα τῆς ζωῆς ὅλων τῶν ἀνθρώπων εἶναι οἱ θλίψεις. Σ’ αὐτές τίς λυπηρές στιγμές καί στίς δύσκολες καταστάσεις βλέπει καλύτερα ὁ ἄνθρωπος τήν ἀδυναμία του. Ἀντιλαμβάνεται  ὅτι δέν ἔχει τήν δύναμη νά ἀνταπεξέλθει καί νά ὑπερνικήσει τή δοκιμασία. Αἰσθάνεται τότε βαθιά τήν ἀνάγκη νά ζητήσει βοήθεια καί συμπαράσταση. Ἀπό ποῦ ὅμως; Βλέπει  ὅτι οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι μποροῦν νά τόν βοηθήσουν λίγο ἤ καὶ καθόλου. Κάποια μυστηριώδης ἐσωτερική φωνή τοῦ λέει τότε ὅτι ὁ Παντοδύναμος Θεός θά τοῦ συμπαρασταθεῖ ἀποτελεσματικά στή θλίψη του. Ἀκούει τόν ἴδιο τόν Θεό νά τοῦ λέει·  «εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατά τῷ πιστεύοντι». Γιατί λοιπόν νά μήν πιστεύσει μέ ὅλη του τήν καρδιά καί μέ ὅλη του τήν ψυχή; Ποιός εἶναι ὅμως αὐτός ὁ Θεός, ἀπό τόν ὁποίο ζητάει καί ἐλπίζει βοήθεια; Εἶναι Θεός Πανάγαθος καὶ Φιλάνθρωπος, ὅλος καλοσύνη, ἀγάπη καί στοργή γιά τά πλάσματά Του. Εἶναι ὁ γεμάτος τρυφερότητα Πατέρας, πού μᾶς ἔδωσε τό δικαίωμα νά παρουσιαζόμαστε ὁποιαδήποτε ὥρα μπροστά Του καί μέ τό θάρρος τοῦ παιδιοῦ νά Τοῦ λέμε·  «Πατέρα, βλέπεις ὅτι θλίβομαι. Θέλω νά ἀπαλύνεις τόν πόνο μου, νά μέ ἀπαλλάξεις ἀπό τήν δοκιμασία…». Εἶναι ἐκεῖνος πού εἶπε· «Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς». Δέν ὑπῆρχε ἀσθενής καί ταλαιπωρημένος πού νά Τοῦ ζήτησε βοήθεια καί νά μή Τοῦ τήν ἔδωσε. Αὐτή ἡ ἄπειρη ἀγαθότητα τοῦ Κυρίου πρέπει νά ἀναζωογονεῖ συνεχῶς, νά θερμαίνει καί νά γιγαντώνει τήν πίστη μας. Μέ τήν πίστη πρός τό  Θεό ἀποκτᾶ ὁ πιστός ἄνθρωπος δύναμη, συμμετέχει κατά κάποιο τρόπο στήν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ καί ἔτσι πραγματοποιεῖται ὁ λόγος τοῦ Κυρίου: «πάντα δυνατά τῷ πιστεύοντι». Ἀλλά ὁ Κύριος καί Θεός εἶναι καί Πάνσοφος. Μέ ἀσφαλή καί ἀλάθητη ἀκρίβεια γνωρίζει πῶς νά παιδαγωγεῖ τόν ἄνθρωπο. Πῶς νά τόν ἀποσπᾶ ἀπό τό κακό καί νά τόν κατευθύνει στό ἀγαθό. Πῶς νά τόν χειραγωγεῖ στό δρόμο τῆς σωτηρίας καί νά τόν βοηθεῖ στήν ἐπιτυχία τοῦ μεγάλου προορισμοῦ. Αὐτός μέσα στήν πανσοφία Του ἔχει ἄπειρους τρόπους καὶ νά καταρτίζει τόν ἄνθρωπο μέ τίς θλίψεις καί νά τόν ἀπαλλάσσει ἀπ’ αὐτές· νά τόν σώζει ἀπό παγίδες καί νά τόν περιφρουρεῖ ἀπό κινδύνους. Ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος ἔλεγε μέ βαθειά ταπεινοφροσύνη ὅτι, ὡς πρὸς τόν ἑαυτό του, εἶναι ἕνα τίποτε. Διακήρυττε ὅμως συγχρόνως ὅτι κατόρθωνε τά πάντα μέ τήν πίστη στόν Χριστό. «Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ». Αὐτή ἄς εἶναι ἡ πίστη καί ἡ προσευχή τοῦ καθενός μας.
A szeretet: ez a megítéltetés mértéke
Az eljövendő ítélet, amely e világ végén következik be majd, a kereszténység alaptanítása. Arra az időre rémisztő eseményeket jósolnak. Az ítélet mértéke azonban a testvéreink iránti szeretet: ők azok, akiket az emberekkicsinynektartanak. Az Úr úgy tekinti, hogy minden, rájuk irányuló jócselekedet Neki magának szól. Ezért is mondja az igazaknak: „Amit e legkisebb testvérek közül eggyel tettetek, azt velem tettétek”. Az Úr nem hagyja figyelmen kívül az igazak többi erényét és cselekedeteit, ám egyedüli mértékként a szeretetet nevezi meg, mert ahol ez van, ahol művelik és sokféle módon megnyilatkozik, ott megjelenik az összes többi erény is. Pál apostola törvény teljességéneknevezte a szeretetet, mert ahol ez jelen van, ott tovatűnik a rossz, a gyűlölet, és valamennyi szenvedéllyel telt gondolat. Ellenkezőleg: ahol szeretet uralkodik, ott minden erény a maga teljességében virágzik. Aki Istent szereti, nem tudja nem szeretni úgy embertársait, mint önmagát. Az Isten iránti szeretet előszobája és biztosítéka az embertárs iránti szeretetnek. Isten a szeretet végtelen kifejeződése, amelyet gazdagon ajándékozott nekünk, hiszen Egyszülött Fiát, Jézus Krisztust adta a kínokkal teli kereszthalálra engesztelő áldozatként a világ üdvösségéért. Hogy szeretetünk őszinte és teljes legyen, olyan amilyennek azt Isten szeretné, s amelyet megjutalmaz, annak az emberszeretet és jóság cselekedeteivel kell párosulnia. Felebarátunk megsegítése iránti közönyünk a szeretet hiányának jele. A jótett nem nehéz. Minden egyes nap adódik rá alkalom. Jövőnk az öröklétben attól függ, hogy mit tettünk szeretetből embertársainkért. Rajtunk múlik, hogy meghalljuk az Úr dicséretét: „Amit e legkisebb testvérek közül eggyel tettetek, azt velem tettétek.”

Λειτουργικὸ Πρόγραμμα ἐβδομάδας
A heti liturgikus program a kápolnában
Κυριακή, 7/4 18:00 μ.μ.
     Κατανυκτικός Ἑσπερινός.
Τετάρτη, 10/4 08:00 π.μ.
     Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.
Τετάρτη, 10/4 18:00 μ.μ.
     Ὁ Μέγας Κανών.
Πέμπτη, 11/4 08:00 π.μ.
     Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.
Παρασκευή, 12/4 08:00 π.μ.
Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.
Παρασκευή, 12/4 18:00 μ.μ.
Ἀκάθιστος Ὕμνος.
Κάθε ἀπόγευμα στίς 18.00 μ.μ. θά τελεῖται ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου.
                         
Kedd, márc. 5. reggel 8h
Isteni Liturgia
Szerda, márc. 6. du. 6h
Paraklisz
Szombat, márc. 9. de. 10h
Isteni Liturgia
Ἐξαρχία Οὑγγαρίας εὐχαριστεῖ γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ ἔργου της
A Magyarországi Exarchátus köszönetet mond a feladatának teljesítéséhez nyújtott segítségért.
Elismert egyhàz 7RK 61.190\9\51-19.9.1995
OPT BANK NYRT. BUDAPESTI REGIO   IBAN: HU05 1178 4009 2104 3767 0000 0000 -   BIC (SWIFT): OPTVHUHB