2019. május 5., vasárnap

Filladia

Ἐπὶ τὰς Πηγάς
A Forrásoknál
Κυριακή, 5 Μαΐου 2019
2019. május 5., vasárnap


Κυριακή τοῦ Ἀντίπασχα ἤ τοῦ Θωμᾶ
Lukács 12. vasárnapja
Τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Εἰρήνης

Nagy Szent Euthümiosz emléke
Ἀπολυτίκιον
Feltámadási apolitikion
Ἦχος βαρύς.
1. hang
Ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος ἡ ζωὴ ἐκ τάφου ἀνέτειλας Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, τοῖς Μαθηταῖς ἐπέστης ἡ πάντων ἀνά-στασις, πνεῦμα εὐθὲς δι' αὐτῶν ἐγκαι-νίζων ἡμῖν, κατὰ τὸ μέγα σου ἔλεος.
Bár a sírkövet a zsidók lepecsételték, és a vitézek őrizték szeplőtelen' Testedet, feltámadtál harmadnapon Üdvözítő, életet ajándékozva a világnak. Ezért a Mennyei Hatalmak ezt kiáltják Néked, az Életetadóna,k: Dicsőség a Te feltámadásodnak Krisztus, dicsőség a Te Országodnak, dicsőség a Te gondviselésednek, egyedülvaló Emberszerető.
Κοντάκιον
Kontákion
Ἦχος πλ. δʹ.
1. hang
Εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες ἀθάνατε, ἀλλὰ τοῦ ᾍδου καθεῖλες τὴν δύναμιν, καὶ ἀνέστης ὡς νικητής, Χριστὲ ὁ Θεός, γυναιξὶ Μυροφόροις φθεγξάμενος. Χαίρετε, καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις εἰρήνην δωρούμενος ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν.
Aki a szűzi mehet születéseddel megszentelted, és Simeon karjait megáldottad, amint kellett, időben megmentettél minket is, Krisztus Isten. Most pedig békítsd meg a hadakozó népeket, és erősítsd meg az igazhitűeket, akiket megszerettél, egyedülvaló Emberszerető.
Ἀπόστολος
Πράξεων τῶν Ἀποστόλων (α΄ 12 - 20)
Apostol

Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, διὰ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο σημεῖα καὶ τέρατα ἐν τῷ λαῷ πολλὰ · (καὶ ἦσαν ὁμοθυμαδὸν ἅπαντες ἐν τῇ Στοᾷ Σολομῶντος. Τῶν δὲ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι αὐτοῖς, ἀλλ΄ ἐμεγάλυνεν αὐτοὺς ὁ λαός· μᾶλλον δὲ προσετίθεντο πιστεύοντες τῷ Κυρίῳ πλήθη ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν· ὥστε κατὰ τὰς πλατείας ἐκφέρειν τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τιθέναι ἐπὶ κλινῶν καὶ κραβάττων, ἵνα ἐρχομένου Πέτρου κἂν ἡ σκιὰ ἐπισκιάσῃ τινὶ αὐτῶν. Συνήρχετο δὲ καὶ τὸ πλῆθος τῶν πέριξ πόλεων Ἰερουσαλήμ, φέροντες ἀσθενεῖς καὶ ὀχλουμένους ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων, οἵτινες ἐθε-ραπεύοντο ἅπαντες. Ἀναστὰς δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ πάντες οἱ σὺν αὐτῷ, ἡ οὖσα αἵρεσις τῶν Σαδδουκαίων, ἐπλήσθησαν ζήλου καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπὶ τοὺς ἀποστόλους καὶ ἔθεντο αὐτοὺς ἐν τηρήσει δημοσίᾳ. Ἄγγελος δὲ Κυρίου διὰ νυκτὸς ἤνοιξε τὰς θύρας τῆς φυλακῆς ἐξαγαγών τε αὐτοὺς εἶπε· Πορεύεσθε καὶ σταθέντες λαλεῖτε ἐν τῷ ἱερῷ τῷ λαῷ πάντα τὰ ῥήματα τῆς ζωῆς ταύτης.

Testvérek, Isten, aki azt mondta: »A sötétségből világosság ragyogjon fel«, maga támasztott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon Isten dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán.
Ez a kincsünk pedig cserépedényben van, hogy a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk és ne önmagunknak. Mindenfelől szorongatnak minket, de agyon nem nyomnak; bizonytalanságban vagyunk, de nem esünk kétségbe; üldözést szenvedünk, de elhagyatottak nem vagyunk; földre terítenek, de el nem veszünk; állandóan hordozzuk testünkben Jézus halálát, hogy Jézus élete is nyilvánvaló legyen testünkben. Mert minket, élőket, szüntelenül halálra adnak Jézusért, hogy Jézus élete is nyilvánvaló legyen halandó testünkön. Bennünk tehát a halál munkálkodik, bennetek pedig az élet.
Mivel azonban a hitnek ugyanaz a lelke van bennünk, mint amiről írva van: »Hittem, azért szóltam«, mi is hiszünk, és ezért beszélünk. (Zsolt 116,10G) Hiszen tudjuk, hogy aki az Úr Jézust feltámasztotta, minket is fel fog támasztani Jézussal, és veletek együtt elébe állít. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem bőséges kiáradása miatt egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségére.
Εὐαγγέλιον
ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην (κ΄ 19 - 31)
A Szent Lukács szerinti Evangélium
(17, 12 -19)
Οὔσης ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλει-σμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἦλθεν Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς· Εἰρήνη ὑμῖν. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῦ. ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν Κύριον. εἶπεν οὖν αὐτοῖς Ἰησοῦς πάλιν· Εἰρήνη ὑμῖν. καθὼς ἀπέσταλκέ με πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς· Λάβετε Πνεῦμα ἅγιον· ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκρά-τηνται. Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ' αὐτῶν ὅτε ἦλθεν Ἰησοῦς. ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί· Ἑωράκαμεν τὸν Κύριον. δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὴν χεῖρά μου εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω. Καὶ μεθ' ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ Θωμᾶς μετ' αὐτῶν. ἔρχεται Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν· Εἰρήνη ὑμῖν. εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ· Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου, καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ γίνου ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός. καὶ ἀπεκρίθη Θωμᾶς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Κύριός μου καὶ Θεός μου. λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς· Ὅτι ἑώρα-κάς με, πεπίστευκας· μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες. Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν Ἰησοῦς ἐνώπιον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, οὐκ ἔστι γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ· ταῦτα δὲ γέγραπται ἵνα πιστεύσητε ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν Χριστὸς υἱὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.
Abban az időben beért Jézus az egyik faluba, ahol szembejött vele tíz leprás férfi. Megálltak a távolban, és hangosan kiáltoztak: »Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!« Amikor meglátta őket, azt mondta: »Menjetek, mutassátok meg magatokat a papoknak!« Történt pedig, hogy amíg mentek, megtisztultak. (Lev 13,49) Az egyikük, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, hangosan magasztalta Istent, és Jézus lábai előtt arcra borulva hálát adott neki; s ez szamariai volt. Jézus pedig így szólt: »Nemde tízen tisztultak meg? A többi kilenc hol van? Nem volt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen?« Aztán így szólt hozzá: »Kelj föl és menj; a hited meggyógyított téged.«
«Εἰρήνη ὑμῖν...»
Ἡ εἰρήνη εἶναι τό πρῶτο δῶρο τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ στούς μαθητές Του. Ἡ εἰρήνη εἶναι ὁ καρπός τῆς θυσίας τοῦ Θεανθρώπου καί τό ἀποτέλεσμα τῆς ἕνωσης τοῦ ἀνθρώπου μέ τό Θεό. Ὁ Ἰησοῦς Χριστός μέ τή σταυρική Του θυσία καί τήν ἐκ νεκρῶν Του Ἀνάσταση, ὡς νικητής τοῦ θανάτου καί τῆς ἁμαρτίας, δίνει στούς Ἀποστόλους τήν πνευματική ἐξουσία νά συγχωροῦν ἢ νά κρατοῦν τίς ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων. Οἱ μαθητές πλέον θά εἰρηνεύουν τούς ἀνθρώπους ἀπό τό βάρος τῶν ἁστοχιῶν τους. Οἱ χριστιανοί μέ τό βάπτισμά τους, μέ τή συμμετοχή τους στά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, μέ τήν εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ νά βασιλεύει στίς καρδιές τους, προοδεύουν στήν πνευματική ζωή. Δημιουργεῖται ἔτσι ἕνας σταθερός δεσμός ἑνότητας καί ἀρρήκτου σχέσεως τοῦ πιστοῦ μέ τόν Τριαδικό Θεό.Ἡ εἰρήνη εἶναι καρπός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὅποιος διαπνέεται ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα, ζεῖ τήν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ. Γιά νά κυριαρχήσει ἡ εἰρήνη στόν ἄνθρωπο καί στόν κόσμο πρέπει ὁ ἴδιος νά στραφεῖ μὲ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη πρός τόν μεγάλο εἰρηνοποιό, τόν Ἰησοῦ Χριστό: Νά ἀνοίξει τήν καρδιά του γιά νά χυθεῖ μέσα του ἡ εἰρήνη  Του. Μόνο κοντά στόν Χριστό, τήν Εἰρήνη τοῦ κόσμου, θά βρεῖ ὁ καθένας τήν ἀληθινή, τὴν οὐσιαστική εἰρήνη του. Ὁ Θεός ἔχει καλέσει τούς ἀνθρώπους νά ζοῦν εἰρηνικά ὡς πρόσωπα καί ὡς μέλη τῆς κοινωνίας. Ἀφοῦ ὁ Χριστός εἶναι ἡ εἰρήνη μας καί ἡ εἰρήνη εἶναι καρπός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὁ χριστιανός ὀφείλει νά εἶναι εἰρηνοποιός. Ἀκόμη καί οἱ δοκιμασίες ξεπερνιοῦνται εὐκολότερα ἄν κυριαρχεῖ ἡ εἰρήνη. Αὐτή φέρνει τήν ὑπομονή καί τήν έλπίδα. Μιά εἰρηνευμένη χριστιανική ψυχή προσπαθεῖ νά ζεῖ μαζί μέ ὅλους ἐν εἰρήνῃ καί ἀγωνίζεται γιά τήν ἑδραίωσή της, ὅπως κάνει καί γιά τή δικαιοσύνη, τήν πίστη καί τήν ἀγάπη.  Ἄρα ἡ εἰρήνη θά πρέπει νά ἀντανακλᾶται στίς ἀνθρώπινες σχέσεις, πράγμα πού δυστυχῶς δέν συμβαίνει. Ὁ λόγος εἶναι ὅτι δύσκολα  ἀποφασίζομε νά «νεκρωθοῦμε» γιά τήν ἁμαρτία ὥστε νὰ ἀφήσομε χῶρο γιά τήν ἐγκατάσταση τῆς εἰρήνης. Ὁ Ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ ἔλεγε: «ἔχε εἰρήνη στήν καρδιά σου καί τότε χίλιες ψυχές θά ΄ρθοῦν νά σωθοῦν κοντά σου».
Jézus, mester, irgalmazz nekünk!
Urunknak és Istenünknek az az emberszerető, jóságos és rendíthetetlen szándéka, hogy az embert üdvözítse. Egyetlen megkötéssel: anélkül, hogy szabadságában korlátozná. Személyiségét nem akarja csorbítani. Azért jön, hogy minden egyes embert üdvözítsen: a fájdalmakat elszenvedőt, a lelkileg sérülteket, a meggyötörteket. „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek“ – szól mindnyájunkhoz az Úr hamisságot nem ismerő szája. Isten szándéka egy. Üdvözíteni az embert, felajánlani neki isteni ajándékait, fölemelni őt a földiektől, az anyagból, és „szerfölött értékes és nagy ígéreteket“ ajándékozni neki. Az emberi akarat odaadása, a pozitív válasz az isteni elhívásra jelenti az első lépcsőfokot ahhoz, hogy az Úrhoz közeledjünk, és kegyelmének befogadói lehessünk. Erre a lépcsőre pedig úgy léphetünk, ha átérezzük a tíz leprás helyzetét. Ez azt jelenti, hogy megértjük, hogy egyedül az Úr képes megadni nekünk, amire vágyunk. Ő a nagy gyógyító, lelkek és testek orvosa. Megadja a test gyógyulását, de a lélek békéjét is, a lelkiismeret nyugalmát, az élet nehézségei közepette az erőt, értékes ajándékokat, amit senki más nem adhat meg nekünk. Az Úr mindenütt és mindig jelenlévő. Mellettünk, hozzánk közel. Elég, ha mi, bármilyen nehézség közepette, legyen az testi kín vagy lelki fájdalom, őt szólítjuk. Tárjuk ki karunkat Felé, és látni fogjuk, hogy Ő már felénk tárja mindenható kezeit. „Téged szólítottalak, íme, itt vagyok.“ Nem feledkezik meg rólunk, mindig a mi oldalunkon áll, még akkor is, ha mi elfelejtjük őt és kizárjuk az életünkből. Már akkor ott van, mielőtt imáinkban hozzá fordulnánk.

Λειτουργικὸ Πρόγραμμα ἐβδομάδας
A heti liturgikus program a kápolnában
Τρίτη, 7/5 08:00 π.μ.
     Θ. Λειτουργία
Τετάρτη, 8/5 08:00 π.μ.
     Θ. Λειτουργία
Τετάρτη, 8/5 18:00 μ.μ.
Ἱερά Παράκληση
Παρασκευή, 10/5 8:00 π.μ.
Θ. Λειτουργία.
Kedd, 01.22. reggel 8h
Isteni Liturgia
Szerda, 01.23 este 6h
Paraklisz
Péntek, 01.25.18h
      Isteni Liturgia


Ἐξαρχία Οὑγγαρίας εὐχαριστεῖ γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ ἔργου της
A Magyarországi Exarchátus köszönetet mond a feladatának teljesítéséhez nyújtott segítségért.
Elismert egyhàz 7RK 61.190\9\51-19.9.1995
OPT BANK NYRT. BUDAPESTI REGIO   IBAN: HU05 1178 4009 2104 3767 0000 0000 -   BIC (SWIFT): OPTVHUHB