2019. július 7., vasárnap

Filladia

Ἐπὶ τὰς Πηγάς
A Forrásoknál
Κυριακή, 7 Ἰουλίου 2019
2019. július 7., vasárnap


Κυριακή Γ΄ Ματθαίου
Máté III. vasárnapja
Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Θωμᾶ τοῦ ἐν Μαλεῷ καί τῆς
Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς.

Szentéletű atyáinknak, a Malea-hegyi Tamásnak valamint Szent Kirjáka nagyvértanúnőnek emléke
Ἀπολυτίκιον ἀναστάσιμον
Feltámadási apolitikion
Ἦχος β’.
Pl.4. hang
Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν ᾍδην ἐνέκρωσας, τῇ ἀστραπῇ τῆς Θεότητος· ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας, πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον· Ζωοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι.
Midőn leszállottál a halálba, Halhatatlan Élet, megölted a poklot az Istenség villámával, midőn pedig a halottakat a föld mélyéről feltámasztottad, minden Mennyei Hatalmak így kiáltottak: Életetadó Krisztus Istenünk, dicsőség Néked.
Ἀπολυτίκιον Ἁγίας Κυριακῆς
Feltámadási apolitikion
Ἦχος δ’.
Pl.4. hang
Κυρίων τὸν Κύριον, καὶ Βασιλέα Χριστόν, ἐξ ὅλης ἠγάπησας, Κυριακὴ τῆς ψυχῆς, καὶ χαίρουσα ἤθλησας, ὅθεν Παρθενομάρτυς, παρ' αὐτοῦ δοξασθεῖσα, βρύεις τος σὲ τιμώσιν, ἰαμάτων τὴν χάριν, τος πάσιν αἰτουμένη, πταισμάτων συγχώρησιν.
A te báránykád fennszóval kiált föl hozzád, Jézusom: Téged sóvároglak, Jegyesem, téged keresve harcolok. Szenvedek érted, hogy veled uralkodhassam, meghalok érted, hogy benned éljek. Fogadj el tehát szeplőtelen áldozat gyanánt, aki szeretettel áldozom föl magamat tenéked! Az ő könyörgésére üdvözítsd a mi lelkünket, ó Irgalmas!
Κοντάκιον
Kontákion
Ἦχος δʹ.
Pl.4. hang
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυ-γαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.
Keresztények csalhatatlan oltalma, az Alkotóhoz való állhatatos közvetítője, ne vesd el a bűnösök könyörgő hangját, hanem igyekezz, mint jóságos, segítségünkre, kik híven kiáltjuk Hozzád: Légy gyors a közbenjárásban, és Siess az esedezésben, Istennek Szülője, ki mindenkor oltalmazod tisztelőidet.Ἀπόστολος
Πρὸς Γαλάτας Ἐπιστολῆς
Παύλου (γ΄ 23-29, δ΄ 1-5)
Apostol
Pál apostolnak a Galatákhoz írott leveléből (Gal. 3 23-29, Gal 4. 1-5)
Ἀδελφοί, πρὸ τοῦ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα συγκλεκλεισμένοι εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι. Ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν, ἵνα ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν· ἐλθούσης δὲ τῆς πίστεως οὐκ ἔτι ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν. Πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ ᾽Ιησοῦ. Ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε· οὐκ ἔνι ᾽Ιουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ ᾽Ιησοῦ. Εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ ᾽Αβραὰμ σπέρμα ἐστέ, καὶ κατ᾽ ἐπαγγελίαν κληρονόμοι. Λέγω δέ, ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ὁ κληρονόμος νήπιός ἐστιν, οὐδὲν διαφέρει δούλου, κύριος πάντων ὤν, ἀλλὰ ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστὶ καὶ οἰκονόμους ἄχρι τῆς προθεσμίας τοῦ πατρός. Οὕτω καὶ ἡμεῖς, ὅτε ἦμεν νήπιοι, ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἦμεν δεδουλωμένοι· ὅτε δὲ ἦλθεν τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν.
Testvérek! Amíg a hit el nem érkezett, a törvény fogságában voltunk tartva a hit számára, amely majd kinyilatkoztatást nyer. Ennélfogva a törvény Krisztushoz vezető nevelőnk volt, hogy a hit által igazuljunk meg. Amikor azonban elérkezett a hit, már nem vagyunk a nevelő alatt.
Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a hit által Krisztus Jézusban. Hiszen mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusra, Krisztust öltöttétek magatokra: nincs többé zsidó, sem görög, sem szolga, sem szabad, sem férfi, sem nő; mert mindnyájan egy vagytok Krisztus Jézusban. Ha pedig ti Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai, s az ígéret szerint való örökösök. Mondom pedig: Amíg az örökös kiskorú, semmiben sem különbözik a szolgától, bár mindennek ura, hanem gyámok és gondviselők alatt van az apjától előre meghatározott időig. Így mi is, amíg kiskorúak voltunk, a világ elemeinek szolgasága alatt voltunk. De amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született, és a törvény alattvalója lett, hogy azokat, akik a törvény alatt voltak, megváltsa, és elnyerjük a fogadott fiúságot
Εὐαγγέλιον
ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον
(ς΄ 22-33)
A Szent Máté szerinti Evangélium
(6, 22-33)
Εἶπεν Κύριος· λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὀφθαλμός· ἐὰν οὖν ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς , ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται· ἐὰν δὲ ὀφθαλμός σου πονηρὸς , ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστί, τὸ σκότος πόσον; Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν· γὰρ τὸν ἕνα μισήσει καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει, ἑνὸς ἀνθέξεται καὶ τοῦ ἑτέρου καταφρονήσει· οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ. Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν τί φάγητε καὶ τί πίητε, μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί ἐνδύσησθε· οὐχὶ ψυχὴ πλεῖόν ἐστιν τῆς τροφῆς καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος; ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ πατὴρ ὑμῶν οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν; τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα; καὶ περὶ ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; καταμάθετε τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ πῶς αὐξάνει· οὐ κοπιᾷ οὐδὲ νήθει· λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς ἓν τούτων. Εἰ δὲ τὸν χόρτον τοῦ ἀγροῦ, σήμερον ὄντα καὶ αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον, Θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι; μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες, τί φάγωμεν τί πίωμεν τί περιβαλώμεθα; πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητεῖ· οἶδεν γὰρ πατὴρ ὑμῶν οὐράνιος ὅτι χρῄζετε τούτων ἁπάντων. ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.

Mondá az Úr: A test világossága a szem. Ha tehát a szemed jó, egész tested világos lesz, de ha a szemed rossz, az egész tested sötét lesz. Ha pedig a benned lévő fény sötétség, mekkora lesz akkor a sötétség!
Senki sem szolgálhat két úrnak; mert vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy tiszteli az egyiket, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ezért azt mondom nektek: Ne aggódjatok az életetekért, hogy mit egyetek, se a testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem több az élet az ételnél, a test pedig a ruhánál? Nézzétek az ég madarait: nem vetnek, nem aratnak, csűrökbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet ezeknél? Ki az közületek, aki aggodalmaskodásával képes az életkorához egyetlen könyöknyit hozzátenni? És a ruha miatt miért aggódtok? Nézzétek a mezők liliomait, hogyan növekszenek: nem fáradoznak és nem fonnak; mégis, mondom nektek: még Salamon sem volt dicsősége teljében úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Ha pedig a mezei füvet, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, Isten így felöltözteti, mennyivel inkább titeket, kishitűek? Ne aggódjatok tehát és ne mondogassátok: ‘Mit együnk?’, vagy: ‘Mit igyunk?’, vagy: ‘Mibe öltözködjünk?’ Mert ezeket a pogányok keresik. Hiszen tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Ti keressétek először az Isten országát és annak igazságát, és mindezt megkapjátok hozzá.
«Ζητεῖτε δέ πρῶτον τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ...»
Ἡ εὐαγγελική περικοπή ἀποτελεῖ τμῆμα τῆς ἐπί τοῦ ὄρους ὁμιλίας τοῦ Κυρίου μας. Ἡ ὁμιλία αὐτή περιλαμβάνει ὁδηγίες πού πρέπει νά ρυθμίζουν τήν ζωή μας. Πράξεις πού ἀφοροῦν τόν ἑαυτό μας, τή σχέση μέ τούς συνανθρώπους καί φυσικά τήν σχέση μας μέ τόν Θεό. Ἡ περικοπή μᾶς παραγγέλλει νά ἐπιζητοῦμε τόν τελικό μας στόχο καί προορισμό πού εἶναι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἐπικράτηση τῆς δικαιοσύνης Του. Τρία εἶναι τά κύρια σημεία τῆς περικοπῆς: Ἡ καθαρότητα τῆς ψυχῆς, ἡ ἀπόλυτη ὑποταγή στό θείο θέλημα καί ἡ ἐμπιστοσύνη μας στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Τά μάτια μας εἶναι τό λυχνάρι πού ἐκπέμπει τό φῶς πού ὑπάρχει μέσα μας, δείχνει τό περιεχόμενό μας. Ὅταν ἡ ψυχή καί ἡ συνείδηση τοῦ ἀνθρώπου εἶναι καθαρές, τότε τά μάτια του ἐκπέμπουν πλούσιο καί καθαρό φῶς. Φωτίζουν τούς γύρω του. Ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆς μας, ἡ καθαρότητά της φανερώνεται στήν ἔκφραση τῶν ματιῶν μας, τοῦ προσώπου μας. Αὐτό πού ζητάει ὁ Κύριος εἶναι νά διατηρήσουμε τήν ψυχή μας καθαρή ἀπό τήν ἁμαρτία. Νά ἐκπέμπουμε φῶς. Ἡ συμμόρφωσή μας μέ τόν λόγο τοῦ Θεοῦ θά φωτίζει τήν συμπεριφορά μας καί θά διαμορφώνει τόν τρόπο ζωῆς μας. Πολλές φορές ἡ καθημερινότητα μέ τά ποικίλα προβλήματα, μᾶς συμπαρασύρει νά ξεχνάμε τόν στόχο καί τόν προορισμό μας. Μέ εὐκολία ἀφηνόμαστε. Πρέπει νά γνωρίζουμε ὅτι δέν εἴμαστε χριστιανοί μόνο γιά ὁρισμένα πράγματα, γιά ὁρισμένο χρόνο. Δέν μποροῦμε νά δουλεύουμε σέ δύο ἀφεντικά. Ἤ εἴμαστε πιστοί καί συνειδητοί χριστιανοί καί τό δηλώνουμε μέ θάρρος καί τό φανερώνουμε στήν πράξη ἤ δέν εἴμαστε. Ὀφείλουμε νά ἐμπιστευόμαστε τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Τό νόημα τῆς προτροπῆς τοῦ Κυρίου δέν εἶναι νά μήν μεριμνοῦμε γιά τίς καθημερινές ἀνάγκες τῆς ζωῆς μας, ἀλλά νά μήν ἔχουμε γι΄αὐτήν ἀγχώδη μέριμνα πού δείχνει ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης στόν Θεό. Θά ἐργαζόμαστε βέβαια καί θά φροντίζουμε γιά τίς ἀνάγκες μας, θά στηρίζουμε ὅμως τίς ἐλπίδες μας καί θά ἔχουμε ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στό Χριστό. «Ζητᾶτε πρώτα τήν οὐράνια βασιλεία καί τήν ἐπικράτηση τῆς δικαιοσύνης τοῦ Θεοῦ στή γῆ καί ὅλα τά ὑπόλοιπα θά προστεθοῦν», θά σᾶς δοθοῦν ἀπό τόν Πανάγαθο Θεό, μᾶς βεβαιώνει ὁ Κύριος.   

“Ti keressétek először az Isten országát…”
 Ez az evangéliumi perikópa az Úr hegyi beszédének részlete. Ez a beszéd útmutatásokat tartalmaz arra nézvést, hogyan kell életünket alakítanunk. Az önmagunkra, a felebarátunkra és az Istennel való kapcsolatunkra vonatkozó cselekvéseket. Arra buzdít, hogy keressük végső célunkat, Isten Országát és kérjük az Ő igazságosságát. A részletnek három fő mondanivalója van: a lélek tisztasága, az isteni akaratnak való tökéletes alárendelődés, és az Isten előrelátásába vetett teljes bizodalom. Szemünk a mécs, amely a bennünk lévő fényt sugározza, és megmutatja, ami bennünk van. Amikor az ember lelke és lelkiismerete tiszta, a szem is bőségesen árasztja a tiszta fényt. Maga körül mindent megvilágosít. A szemünkben, arckifejezésünkben megnyilatkozik lelkünk egészsége és tisztasága. Az Úr azt kéri: lelkünket a bűntől tisztán őrizzük meg. Fényt adjunk. Isten szavának való engedelmességünk viselkedésünket is világossá teszi, és átformálja életvitelünket. Sokszor a hétköznapok megannyi gondja-baja arra késztet minket, hogy megfeledkezzünk célunkról és rendeltetésünkről. Könnyen feladjuk. Tudnunk kell, hogy nemcsak bizonyos tekintetben és csak egy bizonyos időre vagyunk keresztények. Nem szolgálhatunk két úrnak. Vagy lelkiismeretes keresztények vagyunk és ezt bátran vállalva cselekedetekben is megmutatjuk, vagy nem vagyunk azok. Bíznunk kell Isten gondviselésében. Az Úr nem arra buzdít bennünket, hogy ne gondoljunk a mindennapi életszükségletekkel, hanem hogy azok miatt ne aggodalmaskodjunk, mert ez az Istenbe vetett bizalom hiányát mutatná. Persze, hogy dolgozunk és törődünk szükségleteinkkel, ám reményünket és feltétlen bizalmunkat Krisztusba vetjük. „Keressétek először a mennyek országát és Isten igazságosságát és minden más megadatik” a jóságos Istentől, biztosít róla minket az Úr.

Λειτουργικὸ Πρόγραμμα ἐβδομάδας
A heti liturgikus program a kápolnában
Τρίτη, 9/7 08:00 π.μ.
     Θεία Λειτουργία.
Τετάρτη, 10/7 18:00 μ.μ.
Ἱερά Παράκληση.
Πέμπτη, 11/7 08:00 π.μ.
 Θεία Λειτουργία.
Παρασκευή, 12/7 08:00 π.μ.
Θ. Λειτουργία.

Kedd, július 09. reggel 8h
Isteni Liturgia
Szerda, július. 10. du. 6h:
Könyörgő Kánon az Istenszülőhöz
Csütörtök, július 11. reggel 8h
Isteni Liturgia
Péntek, július 12. reggel 8h
Isteni Liturgia
                                     Ἐξαρχία Οὑγγαρίας εὐχαριστεῖ γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ ἔργου της
A Magyarországi Exarchátus köszönetet mond a feladatának teljesítéséhez nyújtott segítségért.
Elismert egyhàz 7RK 61.190\9\51-19.9.1995
OPT BANK NYRT. BUDAPESTI REGIO   IBAN: HU05 1178 4009 2104 3767 0000 0000 -   BIC (SWIFT): OPTVHUHB