2019. április 28., vasárnap

Filladia

Ἐπὶ τὰς Πηγάς
A Forrásoknál
Κυριακή, 28 Ἀπριλίου 2019
2019. április 28., vasárnap


Ἁγία καί Μεγάλη Κυριακή τοῦ Πάσχα.
A Farsang vasárnapja/Húshagyó vasárnap
Ἐν αὐτήν τήν ζωηφόρον Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑορτάζομεν.

Szent Eutropiosz, Kleonikosz és Basziliszkosz vértanúk emléke.
Ἀπολυτίκιον
Feltámadási apolitikion
Ἦχος πλ. α΄.
Mély hang
Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωὴν χαρισάμενος. 
Elpusztítottad kereszteddel a halált, a latornak megnyitottad a Paradicsomot, a kenethozó asszonyok siralmát megváltoztattad, és apostolaidnak megparancsoltad, hogy hirdessék: Feltámadtál Krisztus Isten, megadván a világnak a nagy irgalmat.
Κοντάκιον
Kontákion
Ἦχος πλ. δʹ.
1. hang
Εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες ἀθάνατε, ἀλλὰ τοῦ ᾍδου καθεῖλες τὴν δύναμιν, καὶ ἀνέστης ὡς νικητής, Χριστὲ ὁ Θεός, γυναιξὶ Μυροφόροις φθεγξάμενος. Χαίρετε, καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις εἰρήνην δωρούμενος ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν.
Midőn eljösz, óh Isten, a földre dicsőséggel, s a mindenség megremeg, és tűzfolyam száguld az ítélőszéked előtt, és a könyvek megnyílnak, és a rejtett dolgok nyilvánossá lesznek, ments meg akkor engem az olthatatlan tűztől, és méltassál arra, hogy a jobbod felől álljak, igazságos Bírám.
Ὑπακοή
Kontákion
Ἦχος δʹ.
1. hang
Προλαβοῦσαι τὸν ὄρθρον αἱ περὶ Μαριάμ, καὶ εὑροῦσαι τὸν λίθον ἀποκυλισθέντα τοῦ μνήματος, ἤκουον ἐκ τοῦ Ἀγγέλου· Τὸν ἐν φωτὶ ἀϊδίῳ ὑπάρχοντα, μετὰ νεκρῶν τί ζητεῖτε ὡς ἄνθρωπον; βλέπετε τὰ ἐντάφια σπάργανα, δράμετε, καὶ τῷ κόσμῳ κηρύξατε, ὡς ἠγέρθη ὁ Κύριος, θανατώσας τὸν θάνατον, ὅτι ὑπάρχει Θεοῦ Υἱός, τοῦ σῴζοντος τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων.
Midőn eljösz, óh Isten, a földre dicsőséggel, s a mindenség megremeg, és tűzfolyam száguld az ítélőszéked előtt, és a könyvek megnyílnak, és a rejtett dolgok nyilvánossá lesznek, ments meg akkor engem az olthatatlan tűztől, és méltassál arra, hogy a jobbod felől álljak, igazságos Bírám.
Ἀπόστολος
Πράξεων τῶν Ἀποστόλων (α΄ 1-8)
Apostol
Szent Pál apostolnak a Korinthusiakhoz írott 1. leveléből (8, 8-13, 9, 1-2)
Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ πνεύματος ἁγίου οὓς ἐξελέξατο ἀνελήφθη· οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, δι΄ ἡμερῶν τεσσαράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Καὶ συναλιζόμενος παρήγ-γειλεν αὐτοῖς ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς ἣν ἠκούσατέ μου· ὅτι Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ ἐν πνεύματι βαπτισθήσεσθε ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας. Οἱ μὲν οὖν συνελθόντες ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες, Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ; εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, Οὐχ ὑμῶν ἐστιν γνῶναι χρόνους καιροὺς οὓς πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ· ἀλλὰ λήψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐφ΄ ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθέ μου μάρτυρες ἔν τε Ἰερου-σαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.
Testvérek, az étel nem tesz minket kedvesebbé Isten előtt; ha nem eszünk, nem fogunk hiányt szenvedni, s ha eszünk, nem fogunk bővelkedni. Vigyázzatok azonban, hogy a ti szabadságotok ne legyen valamiképpen a gyengék botránkozására. Mert ha valaki azt, akinek ismerete van, a bálványtemplomban látja az asztalnál, annak a lelkiismerete, mert gyönge, felbátorodik a bálványhús evésére. Így a te ismereted miatt elvész gyönge testvéred, akiért Krisztus meghalt! Amikor azonban testvéreitek ellen így vétkeztek, és megsértitek az ő gyönge lelkiismeretüket, Krisztus ellen vétkeztek. Ezért ha étel botránkoztatja meg testvéremet, inkább nem eszem húst sohasem, hogy testvéremet meg ne botránkoztassam. Nem vagyok-e szabad? Nem vagyok-e apostol? Nem láttam-e Jézust, a mi Urunkat? Nem az én művem vagytok-e ti az Úrban? Ha másoknak nem is volnék apostola, nektek bizony az vagyok; mert az én apostolságom pecsétje ti vagytok az Úrban
Εὐαγγέλιον
ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην (α΄ 1 – 17)
A Szent Máté szerinti Evangélium
(25, 31-46)
Ἐν ἀρχῇ ἦν Λόγος, καὶ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν Λόγος. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν γέγονεν. ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων. καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέ-λαβεν. Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπε-σταλμένος παρὰ Θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης· οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι' αὐτοῦ. οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ' ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός. Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, φωτίζει πάντα ἄνθρωπον, ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ κόσμος δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω. εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον. ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς, οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς, ἀλλ' ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν. Καὶ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας. Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγεν λέγων· Οὗτος ἦν ὃν εἶπον, ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν. Καὶ ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος· ὅτι νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, χάρις καὶ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο.


Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ
Κυριακή τῆς Ἀναστάσεως. «Πάσχα Κυρίου Πάσχα». Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἀποτελεῖ τόν πυρήνα, τήν ἀρχή καί τό τέλος τῆς πίστεώς μας, γιατί «ἄν ὁ Χριστός δέν ἀναστήθηκε, τότε τό κήρυγμα μας εἶναι χωρίς νόημα, τό ἴδιο καί ἡ πίστη σας» γράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (Α΄ Κορ. ιε΄ 14). Καί συνεχίζει: «Ἡ ἀλήθεια ὅμως εἶναι ὅτι ὁ Χριστός πραγματικά ἀναστήθηκε ἐκ νεκρῶν» (Α΄ Κορ.  ιε΄ 20). Ἡ Ἀνάσταση τοῦ ἐνανθρωπήσαντος καί « σαρκί παθέντος » Ἰησοῦ Χριστo  εἶναι τό χαρμόσυνο μήνυμα, τό Εὐαγγέλιο τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἀλήθειά της, τό βίωμα καί ἡ πεῖρα της. Αὐτή εἶναι ὁ θεμέλιος λίθος, τό οὐσιαστικό περιεχόμενο τῆς πίστεως καί τοῦ κηρύγματος τῶν Ἀποστόλων. Σήμερα, «ὁ λαός τοῦ Θεοῦ ὁ ἅγιος» βιώνει στό πρόσωπο τοῦ Ἀναστημένου Λυτρωτή του καί τήν προσωπική του ἀνάσταση. Σήμερα, «νεκρός οὐδείς ἐπί μνήματος» γιατί «ἀνέστη Χριστός καί ζωή πολιτεύεται», διακηρύττει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος. Ὁ Χριστός «ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο» (Α΄ Κορ. ιε΄ 20). Ὁ ἄνθρωπος, ἀπό τή δουλεία τῆς ἁμαρτίας, μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καταγράφεται στά βιβλία τοῦ οὐρανοῦ ὡς γνήσιος πολίτης του. Ἄς βιώσουμε τό γεγονός «τῆς μιᾶς τῶν σαββάτων», μετέχοντας συνειδητά στό Πασχάλιο Δεῖπνο τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ μέ τό νά γίνουμε καί νά παραμείνουμε ἐσαεί «τῆς Ἀναστάσεως υἱοί» (Λουκ. κα΄ 36). Πάσχα καί Ἀνάσταση θά πεῖ νά μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά κοινωνεῖ τῆς θεόδοτης ζωῆς πού τοῦ προσφέρει ὁ Ἀναστημένος Κύριος μέσα στήν Ἐκκλησία. Χριστός Ἀνέστη! Αὐτός εἶναι ὁ θρίαμβος καί ὁ παιάνας τῆς Ἀνάστασης. Ἡ ὁμολογία αὐτή συμπεριλαμβάνει τό βίωμα καί τήν ἐμπειρία μας γιά τήν Ἀνάσταση. Ὁ ὕμνος «Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος» εἶναι ἡ αἰώνια εὐφροσύνη τῆς Ἐκκλησίας μας.
A szeretet: ez a megítéltetés mértéke
Az eljövendő ítélet, amely e világ végén következik be majd, a kereszténység alaptanítása. Arra az időre rémisztő eseményeket jósolnak. Az ítélet mértéke azonban a testvéreink iránti szeretet: ők azok, akiket az emberekkicsinynektartanak. Az Úr úgy tekinti, hogy minden, rájuk irányuló jócselekedet Neki magának szól. Ezért is mondja az igazaknak: „Amit e legkisebb testvérek közül eggyel tettetek, azt velem tettétek”. Az Úr nem hagyja figyelmen kívül az igazak többi erényét és cselekedeteit, ám egyedüli mértékként a szeretetet nevezi meg, mert ahol ez van, ahol művelik és sokféle módon megnyilatkozik, ott megjelenik az összes többi erény is. Pál apostola törvény teljességéneknevezte a szeretetet, mert ahol ez jelen van, ott tovatűnik a rossz, a gyűlölet, és valamennyi szenvedéllyel telt gondolat. Ellenkezőleg: ahol szeretet uralkodik, ott minden erény a maga teljességében virágzik. Aki Istent szereti, nem tudja nem szeretni úgy embertársait, mint önmagát. Az Isten iránti szeretet előszobája és biztosítéka az embertárs iránti szeretetnek. Isten a szeretet végtelen kifejeződése, amelyet gazdagon ajándékozott nekünk, hiszen Egyszülött Fiát, Jézus Krisztust adta a kínokkal teli kereszthalálra engesztelő áldozatként a világ üdvösségéért. Hogy szeretetünk őszinte és teljes legyen, olyan amilyennek azt Isten szeretné, s amelyet megjutalmaz, annak az emberszeretet és jóság cselekedeteivel kell párosulnia. Felebarátunk megsegítése iránti közönyünk a szeretet hiányának jele. A jótett nem nehéz. Minden egyes nap adódik rá alkalom. Jövőnk az öröklétben attól függ, hogy mit tettünk szeretetből embertársainkért. Rajtunk múlik, hogy meghalljuk az Úr dicséretét: „Amit e legkisebb testvérek közül eggyel tettetek, azt velem tettétek.”

Λειτουργικὸ Πρόγραμμα ἐβδομάδας
A heti liturgikus program a kápolnában

Καθ’ ὅλην τήν ἑβδομάδα τῆς Διακαινησίμου θά τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία στίς 8.00 π.μ.
                         
Kedd, márc. 5. reggel 8h
Isteni Liturgia
Szerda, márc. 6. du. 6h
Paraklisz
Szombat, márc. 9. de. 10h
Isteni Liturgia
Ἐξαρχία Οὑγγαρίας εὐχαριστεῖ γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ ἔργου της
A Magyarországi Exarchátus köszönetet mond a feladatának teljesítéséhez nyújtott segítségért.
Elismert egyhàz 7RK 61.190\9\51-19.9.1995
OPT BANK NYRT. BUDAPESTI REGIO   IBAN: HU05 1178 4009 2104 3767 0000 0000 -   BIC (SWIFT): OPTVHUHB