2019. április 14., vasárnap

Filladia

Ἐπὶ τὰς Πηγάς
A Forrásoknál
Κυριακή, 14 Ἀπριλίου 2019
2019. április 14., vasárnap


Κυριακή Ε΄ Νηστειῶν.
A Nagyböjt V. vasárnapja
Τῆς Ὁσίας Μητρός ἡμῶν Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας
Τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Ἀριστάρχου, Πούδη καί Τροφίμου.

Szentéletű Egyiptomi Mária anyánk,
Szent Arisztarkhosz, Pudens és Trophimus apostol emléke.
Ἀπολυτίκιον ἀναστάσιμον
Feltámadási apolitikion
Ἦχος πλ. α΄.
Pl. 1. hang
Τὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ καὶ Πνεύματι, τὸν ἐκ Παρθένου τεχθέντα εἰς σωτηρίαν ἡμῶν, ἀνυμνήσωμεν πιστοὶ καὶ προσκυνήσωμεν, ὅτι ηὐδόκησε σαρκί, ἀνελθεῖν ἐν τῷ Σταυρῷ, καὶ θάνατον ὑπομεῖναι, καὶ ἐγεῖραι τοὺς τεθνεῶτας, ἐν τῇ ἐνδόξῳ Ἀναστάσει αὐτοῦ. 
Az Atyával és a Lélekkel együtt öröktől való Igét, ki a Szűztől a mi üdvösségünkre született, magasztaljuk hívők és hódoljunk Néki; mert kegyes volt testben felmenni a keresztre, és elszenvedni a halált, és az elhunytakat is feltámasztani, az Ő dicsőséges feltámadásával.
Κοντάκιον
Kontákion
Ἦχος β'.
2. hang
Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε.

Keresztények csalhatatlan Oltalma, az Alkotóhoz való állhatatos Közvetítője, ne vesd meg a bűnösök könyörgő hangját, hanem igyekezz, mint jóságos, segítségünkre, kik híven kiáltjuk Hozzád: légy gyors a közbenjárásban és siess az esedezésben, Istennek Szülője, ki mindenkor oltalmazod tisztelőidet.
Ἀπόστολος
Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς
Παύλου (θ΄ 11-14)
Apostol
Szent Pál apostolnak a Zsidókhoz írott leveléből (9, 11-14)
Ἀδελφοί, Χριστὸς παραγενόμενος Ἀρχιερεὺς τῶν μελλόντων ἀγαθῶν διὰ τῆς μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς, οὐ χειροποιήτου, τοῦτ᾽ ἔστιν οὐ ταύτης τῆς κτίσεως, οὐδὲ δι᾽ αἵματος τράγων καὶ μόσχων, διὰ δὲ τοῦ ἰδίου αἵματος εἰσῆλθεν ἐφάπαξ εἰς τὰ ῞Αγια, αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος. Εἰ γὰρ τὸ αἷμα ταύρων καὶ τράγων καὶ σποδὸς δαμάλεως ῥαντίζουσα τοὺς κεκοινωμένους ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς καθαρότητα, πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ Πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ Θεῷ, καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ὑμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν Θεῷ ζῶντι;

Testvéreim! Krisztus, aki az eljövendő javak főpapjaként jött el, ama nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel alkotott, vagyis nem e világból való sátoron keresztül, és nem kecskebakok és bikaborjak vérét, hanem saját vérét áldozva lépett be egyszer s mindenkorra a szentélybe, ahol örök megváltást szerzett. Ha ugyanis a bakok és bikaborjak vére meg az üsző hamva a tisztátalanokra hintve megszenteli őket, hogy megtisztuljon a testük, Krisztus vére, aki az örök Lélek által önmagát ajánlotta föl szeplőtelen áldozatul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy az élő Istennek szolgáljunk?
Εὐαγγέλιον
ἐκ τοῦ κατὰ Μᾶρκον (ι΄ 32 – 45)
A Szent Márk szerinti Evangélium
(10, 32-45)
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παραλαμβάνει Ἰησοῦς τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν, ὅτι Ἰδοὺ ἀνα-βαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ γραμματεῦσι, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσι, καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτὸν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται. Καὶ προσπο-ρεύονται αὐτῷ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης υἱοὶ Ζεβεδαίου λέγοντες· Διδάσκαλε, θέλομεν ἵνα ἐὰν αἰτήσωμεν ποιήσῃς ἡμῖν. δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Τί θέλετε ποιῆσαί με ὑμῖν; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· Δὸς ἡμῖν ἵνα εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ σου. δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ἐγὼ πίνω, καὶ τὸ βάπτισμα ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· Δυνάμεθα. δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Τὸ μὲν ποτήριον ἐγὼ πίνω πίεσθε, καὶ τὸ βάπτισμα ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε· τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ' οἷς ἡτοίμασται. καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν περὶ Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου. δὲ Ἰησοῦς προσκα-λεσάμενος αὐτοὺς λέγει αὐτοῖς· Οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατε-ξουσιάζουσιν αὐτῶν. οὐχ οὕτω δὲ ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ' ὃς ἐὰν θέλῃ γενέσθαι μέγας ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος, καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ ὑμῶν γενέσθαι πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος· καὶ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.

Abban az időben Jézus magához hívta tizenkét tanítványát, és kezdett beszélni nekik mindarról, ami rá vár: „Íme, fölmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfiát át fogják adni a főpapoknak és az írástudóknak, halálra ítélik őt, és átadják a pogányoknak, kicsúfolják, megostorozzák, leköpdösik, és megölik, de harmadnapra föltámad.”Ekkor eléje járultak Zebedeus fiai, Jakab és János, és így szóltak: „Mester! Azt szeretnénk, hogy amit kérünk, tedd meg nekünk.” Ő megkérdezte tőlük: „Mit akartok, mit tegyek nektek?” Azt felelték: „Tedd meg nekünk, hogy egyikünk a jobbod felől, másikunk pedig a bal kezed felől üljön a te dicsőségedben!” Jézus erre azt mondta nekik: „Nem tudjátok, mit kértek. Ki tudjátok-e inni a kelyhet, amelyet én kiiszom, és meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?” Ők azt felelték neki: „Meg tudjuk tenni.” Ekkor Jézus így válaszolt nekik: „A kelyhet, amelyet én kiiszom, kiisszátok ugyan, és ti is meg fogtok keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem. Ámde azt, hogy a jobbomon vagy a balomon ki üljön, nem az én dolgom megadni, hanem azoké lesz, akiknek elkészítették.”Amikor a másik tíz meghallotta ezt, megnehezteltek Jakabra és Jánosra. Jézus viszont magához hívta őket, és azt mondta nekik: „Tudjátok, hogy akiket a nemzetek fejedelmeknek tekintenek, azok uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak felettük. Köztetek azonban ez ne így legyen, hanem aki nagy akar lenni közöttetek, az szolgáljon nektek, és aki első akar lenni köztetek, az legyen a szolgája mindannyiótoknak. Hiszen az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”
«Ὃς ἐὰν θέλῃ γενέσθαι μέγας ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος»
Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία λίγες ἡμέρες πρίν από τήν Μεγάλη Ἐβδομάδα καί τό Πάσχα, προετοιμάζοντάς μας γιά τίς ἑορτές αὐτές, κάνει λόγο γιά τό Πάθος τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Κύριος πορεύεται πρός τά  Ἱεροσόλυμα μαζί μέ τούς μαθητές Του. Τούς μιλάει πλέον πολύ καθαρά γιά ὅλα ὅσα πρόκειται να συμβοῦν: ἐμπαιγμούς καί χλευασμούς, , μαστιγώσεις καί βασανισμούς, σταυρό καί θάνατο. Ἐπίσης μιλάει καθαρά καί γιά τήν Ἀνάστασή Του. Δύο μαθητές ὅμως, ὁ Ἰάκωβος καί ὁ Ἰωάννης, ζητοῦν ἀπό τόν Χριστό νά τούς δώσει τιμητικές θέσεις στή βασιλεία Του. Ὁ Χριστός δέν ἀγανακτεῖ, ἀλλά τούς καλεῖ να Τόν ἀκολουθήσουν στόν δρόμο τῆς θυσίας καί τοῦ πάθους. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ἑρμηνεύοντας τό ἀπόσπασμα αὐτό, τούς δικαιολογοῦν ἐπειδή δέν εἶχαν λάβει ἀκόμη τόν φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Στό αἴτημα τῶν μαθητῶν ὁ Χριστός ἀπαντᾶ ὅτι στή βασιλεία Του μετέχουν καί δοξάζονται ὅσοι μετέχουν στά πάθη Του. Αὐτοί πού σηκώνουν τόν σταυρό τῶν ἑκουσίων καί ἀκουσίων θλίψεων. Αὐτοί πού ὑφίστανται τό μαρτύριο τοῦ αἵματος ἤ τῆς συνειδήσεως. Στό πάθος αὐτό τῆς φιλοπρωτίας, παρουσιάζει τό ἀντίδοτο: «Ὅποιος θέλει νά καταστεῖ μεγάλος ἀνάμεσά σας, πρέπει νά γίνει ὑπηρέτης τῶν ἄλλων. Καί ὅποιος θέλει νά γίνει πρῶτος μεταξύ σας, πρέπει να γίνει δοῦλος ὅλων». Ὁ Κύριος ἀντιπροτείνει τόν εὐαγγελικό δρόμο τῆς ταπείνωσης καί τῆς  προσφορᾶς: «Ὃς ἄν θέλῃ μέγας γενέσθαι ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος». Στά λόγια αὐτά τοῦ Κυρίου διαφαίνεται ἔντονα ὅτι ἀληθινά μεγάλος δέν εἶναι αὐτός πού καταδυναστεύει καί ἐξουσιάζει, ἀλλά αὐτός πού ἀγαπᾶ ἀληθινά· ἡ ἀγάπη τόν κάνει νά ταπεινώνεται καί νά γίνεται ὑπηρέτης τῶν ἄλλων. Πρῶτος εἶναι αὐτός πού καταδέχεται στό ὄνομα  τῆς ἀγάπης νά γίνεται δοῦλος τῶν ἄλλων. Ἀσφαλῶς γιά νά ἐπιτευχθοῦν τέτοια πνευματικά κατορθώματα, πρέπει νά ὑπάρχει στήν καρδιά μας ἀγάπη καί ταπείνωση Χριστοῦ. Ὅποιος ἀγαπᾶ πραγματικά θυσιάζεται γιά τούς ἄλλους. Κι ὅποιος ταπεινώνεται γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ αὐτός θά ἐξυψωθεῖ: «Ὅτι πᾶς ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται».

„Aki köztetek nagy akar lenni, legyen szolgátok”
A Nagyhetet és a Húsvétot megelőző néhány napban Szent Egyházunk, előkészítvén bennünket ezekre az ünnepekre, Krisztus szenvedéseiről beszél. Az Úr Jeruzsálem felé megy tanítványaival együtt. Immár nyíltan szól nekik mindarról, aminek történnie kell. Köpdösésről és gúnyolódásról, ostorozásról és kínzásról, megfeszítésről és halálról. Nyíltan beszél a feltámadásról is. Azonban két tanítvány, Jakab és János, azt kéri tőle, hogy biztosítson nekik kitüntetett helyet az ő országában. Krisztus nem tiltakozik, de azt kéri, kövessék őt az áldozathozatal és a szenvedések útján. Az egyházatyák, ennek az igehelynek a magyarázatakor azzal mentik fel őket, hogy még nem kapták meg a Szentlélek megvilágosító kegyelmét. A tanítványok kérésére Krisztus azzal felel, hogy országában azok részesülnek és dicsőülnek meg, akik szenvedéséből is részt vállalnak. Akik a szándékosan és szándéktalanul vállalt szenvedések keresztjét felveszik. Akik vállalják a vér és lelkiismeret mártíriumát. Az elsőség e szenvedélye ellen pedig orvosságot kínál: „Aki köztetek nagy akar lenni, legyen a többiek szolgája. Aki pedig első akar lenni közületek, legyen mindenki szolgája”. Az Úr kijelöli az áldozat és felajánlás evangéliumi útját: kinyilvánítja, hogy nem az az igazán nagy, aki elnyomást gyakorol és uralkodik, hanem az, aki igazán szeret: a szeretet pedig arra indítja őt hogy alázatossá legyen és másokat szolgáljon. Első az, aki a szeretet nevében elfogadja, hogy a mások szolgálattevője legyen. Persze ahhoz, hogy ilyen lelki hőstettet végbe lehessen vinni, szívünkben meg kell lennie Krisztus szeretetének és alázatának. Aki valóban szeret, önmagát másokért feláldozza. És aki Krisztus szeretetéért alázatot gyakorol, felmagasztaltatik: „aki magát megalázza, fölmagasztalják” (Lk 14,11).

Λειτουργικὸ Πρόγραμμα ἐβδομάδας
A heti liturgikus program a kápolnában
Κυριακή, 14/4 18:00 μ.μ.
     Κατανυκτικός Ἑσπερινός.
Δευτέρα, 15/4 18:00 μ.μ.
     Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.
Τετάρτη, 17/4 18:00 μ.μ.
     Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.
Παρασκευή, 19/4 18:00 μ.μ.
Προηγιασμένη Θ. Λειτουργία.
Σάββατο, 20/4 09:00 π.μ.
Ὄρθρος καί Θ. Λειτουργία.
Κάθε ἀπόγευμα στίς 18.00 μ.μ. θά τελεῖται ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου.        
Vasárnap, április 14., du. 6h
    Vecsernye
Hétfő, április 15. du. 6h
      Előreszentelt Isteni Liturgia
Szerda, április 17. du. 6h
Előreszentelt Isteni Liturgia
Péntek, április 19. du. 6h
     Előreszentelt Isteni Liturgia
Szombat, április 20. de. 9h
Hajnali Istentisztelet és Isteni Liturgia
A fennmaradó estéken 6h-tól Nagy Lenyugvási Istentiszteletet végzünk.


Ἐξαρχία Οὑγγαρίας εὐχαριστεῖ γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ ἔργου της
A Magyarországi Exarchátus köszönetet mond a feladatának teljesítéséhez nyújtott segítségért.
Elismert egyhàz 7RK 61.190\9\51-19.9.1995
OPT BANK NYRT. BUDAPESTI REGIO   IBAN: HU05 1178 4009 2104 3767 0000 0000 -   BIC (SWIFT): OPTVHUHB